พฤษภาคม รายการเงินเข้าบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คกันเลยค่ะ

วันไหนที่จะได้รับเงินในบัญชีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน สรุปรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะได้รับ เรียงตามวันที่ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 มาให้รับทราบ

เงินเข้าวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

          – วงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค : คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

                    ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

          – วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท/3 เดือน

                   ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)
                   ใช้สำหรับเป็นส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องรูดบัตร EDC) โดยเงินจะเข้าบัตรทุก 3 เดือน แต่หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน 3 เดือนจะถูกตัดยอดเงินไป 

          – ค่ารถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น

                    – ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
                    – ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
                    – ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

                    ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินเข้าวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

          – เงินคืนภาษี VAT 5%
          
          สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบ POS ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563 รัฐจะคืนภาษี VAT 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : เป็นผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้บัตรจ่ายเงินซื้อของในเดือนมีนาคม 2563 จึงจะได้รับเงินภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตร ตามยอดใช้จ่าย เช่น
 
          – ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 5 บาท
          – ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 200 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 10 บาท
          – ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 500 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน  25 บาท
          – ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรคนจน 50 บาท

          ทั้งนี้ ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาท/เดือน

        
       เงินเข้าวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 

          – ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          ต่ออายุให้จากมาตรการเดิม โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย แต่หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปานครหลวง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการประปาส่วนภูมิภาค 

         – ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน

          เป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่าน้ำประปา โดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

          ผู้มีสิทธิ์รับเงิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย หากยังไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


ลงทะเบียนรับสิทธิ์การไฟฟ้านครหลวง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 0 2109 2345 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น.

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบสิทธิสวัสดิการสังคมของตนเองว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรอยู่บ้าง สามารถตรวจสอบได้ที่ govwelfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่มตรวจสอบ 

หมายเหตุ :

          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2563 โดยจะจ่ายให้ผู้ถือบัตรคนจนที่มีรายได้น้อย ในอัตราดังนี้

          – ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี ได้รับเงินช่วยเหลือฯ เดือนละ 100 บาท
          – ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาท ได้รับเงินช่วยเหลือฯ เดือนละ 50 บาท  

          ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบวันที่เงินจะโอนเข้าบัตรคนจนอีกครั้ง         

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกำหนดวันที่เงินเข้าบัญชีแน่นอน แต่เนื่องจากผู้มีสิทธิ์มีจำนวนมาก ทำให้ต้องทยอยจ่ายเงินเข้าบัตร ผู้ถือบัตรคนจนบางรายจึงอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ระบุไว้ ทั้งนี้ หากใครอยากทราบว่า ปัจจุบันตนเองยังมีสิทธิสวัสดิการอะไรอยู่บ้างสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคมได้ที่ govwelfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบ

2 thoughts on “พฤษภาคม รายการเงินเข้าบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คกันเลยค่ะ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top